• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

دانه سماق قهوه‌ای پت گرایندری ۶۰ گرمی

کد کالا: 051016

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
دانه
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
سایر
وزن
۶۵ گرمی

ایــن محصــول، ســماق قرمــز آسیاب نشــده بــدون هســته اســت. سـماق را می‌تـوان قبـل از پخـت بـه غـذا اضافـه کـرد. لبنانی‌هـا و ســوری‌ها روی مــایه، عراقی‌هــا و ترک‌هــا روی ســبزیجات و ایرانی‌هــا و گرجســتانی‌ها بــر روی کباب‌هــا از ســماق اســتفاده می کننـد.

سماق معمـولا در کنـار کبـاب ایـرانی پایـه ثابـت تمـام سـفره‌هاسـت. همچنین این ادویه طعـم سـایر ادویـه‌هـا و مـواد غـذایی را آزاد می‌کنــد.

محصولات مشابه