• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر سماق قرمز پت گوچک ۳۵ گرمی

کد کالا: 011006

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر
وزن
۳۵ گرمی

ایــن محصــول ســماق قرمــز آسیاب شــده بــدون هســته اســت. سـماق را می‌تـوان قبـل از پخـت بـه غـذا اضافـه کـرد. لبنانی‌هـا و ســوری‌ها روی مــاهی، عراقی‌هــا و ترک‌هــا روی سـبـزیجات و ایرانی‌هــا و گرجســتانی‌ها بــر روی کباب‌هــا از ســماق اســتفاده می‌کننـد. معمـولا در کنـار کبـاب ایـرانی پایـه ثابـت تمـام سـفره‌هاسـت. همچنین سـماق طعـم سـایر ادویـه‌هـا و مـواد غـذایی را آزاد می‌کنــد.

محصولات مشابه