• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر آویشن پت کوچک ۲۱ گرمی

کد کالا: 011018

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

آویشن یـکی از پرکاربردتریـن ادویه هـا در آشـپزی مدیترانـه‌ای و مکزیــکی اســت. آویشــن در خوراک‌هــا و خورش‌هــا اســتفاده فــراوانی دارد. در انــواع ســس‌های ســالاد، ســس پیــتزا و پاســتا نــیز از آویشــن اســتفاده می‌شــود. آویشــن را می‌تــوان بــه صــورت دمنــوش نـیـز اسـتفاده کـرد.

محصولات مشابه