• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

چاشنی سالاد اوریگان پودری پت کوچک ۴۰ گرمی

کد کالا: 011014

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

چاشنی سالاد اوریگان از گـروه ادویه‌هـای گرانـولی و مخلـوطی از سبزی و ادویـه کـه روی انـواع سـالاد و ماسـت قابـل اسـتفاده اسـت. همینطـور در تهیــه خوراک‌هــای سبــزیجات نـیـز بســیار بــه کار می‌رود. اسـتفاده از اوریـگان در انـواع سـس سـالاد و مایونـز طعـمی جذاب ایجـاد می‌کنـد.

محصولات مشابه