• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

تندوری پودری پت کوچک ۳۸ گرمی

کد کالا: 011009

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

ایـن ادویـه بسـیار کهـن کـه از منطقـه پنجـاب هنـد سرچشـمه می‌گیــرد، بــا مــرغ و گوشــت قابــل مصــرف اســت. رنــگ قرمــز آن بــه دلیــل داشــتن پاپریــکا و فلفــل قرمــز اســت. مخلــوط مــرغ یــا گوشـت بـا ایـن ادویـه در ماسـت و سـپس پخـت در تندور یـا فـر، طعـم بی‌نظیـری بـه خـود می‌گیـرد.

محصولات مشابه