• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر پاپریکا مجارستانی پت کوچک ۳۵ گرمی

کد کالا: 011003

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

بـه واسـطه ارتبـاط بـا هند و پاکسـتان، پاپریکا از دیربـاز در فرهنگ غــذایی شــرق کشــور جایــگاه ویــژه‌ای دارد و در انــواع غذاهــا و ترشی‌هـا بـه کار می‌رود. بـا تغییـر سـلایق آشـپزی، اسـتفاده آن در آشـپزخانه‌های ایـرانی کاربـرد زیـادی پیـدا کـرده و طعـم شـیرین و رنـگ خـاص آن در غـذا بسـیار مطبـوع اسـت.

محصولات مشابه