• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

گرانول سیر پت گرایندری ۱۲۰ گرمی

کد کالا: 051004

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
گرانول
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
سیر

در انــواع مرینیدهــا، ســوپ، ماســت و کباب‌هــا اســتفاده می‌شــود و یــکی از پــرمصــرف‌تریــن طعم‌دهنده‌هــای دنیاســت. پــودر ســیر بــه دلیــل ســهولت اســتفاده در آشــپزی، بســیار رایــج اســت و می‌تــوان بــه جــای سیــر تــازه نـیـز از آن اســتفاده کــرد.

محصولات مشابه