• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

چاشنی گوشت چرخ کرده پودری پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011016

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

چاشنی گوشت چرخ کرده بـرای طعـم دادن بـه گوشـت‌های چرخ شـده اسـت کـه طعـم ملایمی دارد و بـوی چـربی را نیـز بـه خـوبی از بیـن بـرده و کار بــا آن ســاده اســت. هــم موقــع تفــت دادن، هــم بعـد از تفـت دادن و در زمـان افـزودن رب یـا سـایر افـزودنی‌هـا نـیز می‌تـوان ایـن چاشـنی را اضافـه نمـود.

محصولات مشابه