• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

چاشنی پیتزا و پاستا پت کوچک ۲۵ گرمی

کد کالا: 011020

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

چاشنی پیتزا و پاستا چاشـنی بسـیار معطـر و مطبـوع بـا طعـم آشپـزی ایتالیـایی اسـت؛ هـم در تهیـه سـس پیتـزا کاربـرد دارد و هـم می‌توان پـس از پخت بـر روی پیتـزا نـیز اسـتفاده کـرد. در تهیـه مایـه مـاکارونی نیـز کاربـرد فـراوانی دارد و ترکیـب ایـن ادویـه بـا چاشـنی گوشـت چرخ کـرده بســیار لذیــذ خواهــد بــود. همینطــور در تهیــه پاســتاهای بــا خامـه نـیز پـس از اتمـام می‌تـوان بـر روی بشـقاب آمـاده نـیز از آن اسـتفاده کـرد.

محصولات مشابه