• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

چاشنی خورشی پودری پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011015

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

چاشنی خورشی ادویـه‌ای بسـیار معطـر، بـرای اسـتفاده در انـواع خورش‌هـای ایـرانی و آبگوشـت، کـه مـیزان اسـتفاده از آن بـه سـلیقه آشـپز بسـتگی دارد.

محصولات مشابه