• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

مرینید ماهی و میگو پودری پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011012

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

مرینید ماهی و میگو ادویــه معطــر بــا طعــم شــرقی اســت کــه بــوی نامطبــوع مــاهی را کامـل گرفتـه و بسـیار آن را لذیـذ می‌کنـد. بـا انـواع مـاهی‌هـای آب شـور و شیـرین قابـل اسـتفاده اسـت و طعـم خـوبی خواهـد ســاخت. همینطــور بــرای طعـم‌دار کــردن میگــو نـیـز پرکاربــرد اســت و بــه صــورت کبــابی، ســرخ کــرده و حــتی بخارپــز نـیـز ایــن چاشـنـی کاربــرد دارد.

محصولات مشابه