• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر کاری پت کوچک ۳۵ گرمی

کد کالا: 011011

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

یــکی از پرکاربردتریــن ادویه‌هــا در جهــان کــه در رنگ‌هــا و طعم‌هــای مختلــف درســت شــده و طعــم آن در شــرق دور بـا هنـد متفـاوت اسـت. بـا ادویـه کاری سـس‌های بسـیار لذیــذی می‌تــوان ســاخت، همچنیــن بــا گوشــت قرمــز، ســفید و سبــزیجات نـیـز می‌تــوان ترکیــب کــرد. خــورش کاری بســیار محبـوب اسـت و حـتی می‌تـوان ادویـه کاری را بـا برنـج نـیز در حیـن پخــت مخلــوط کــرد.

محصولات مشابه