• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

تاکو پودری پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011019

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

یـکی از غذاهـای محبـوب مکزیـکی اسـت کـه هـم بـه عنـوان غـذا و هـم بـه عنـوان پیش غـذا در تمـام دنیـا اسـتفاده می‌شـود. ایـن ادویـه بسـیار معطـر بـوده و می‌تـوان آن را بـه گوشـت چـرخ کـرده و یـا مرغ تکـه‌ای اضافـه کـرد. تاکـو طعـم دلنشـینی دارد و تنـدی آن بسـتگی بـه میـزان اسـتفاده از ادویـه دارد.

محصولات مشابه