• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

چاشنی سیب زمینی کلرادو پودری پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011013

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

چاشنی سیب زمینی کلرادو پودری مخلــوطی از ادویــه و ســبزیجات معطــر بــه شــکل گرانــول کــه طعـم آن تقریبـا آمریـکایی اسـت و پـس از پخـت بـه سـیب زمیـنی اضافـه می شـود. ایـن ادویـه را همچنیـن می‌تـوان بـه خوراک‌هـای سـبزیجات و مـاهی نـیز اضافـه کـرد.

محصولات مشابه