• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پرک پاپریکا پت گرایندری ۷۵ گرمی

کد کالا: 051008

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پرک
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
سایر

بـه واسـطه ارتبـاط بـا هند و پاکسـتان، پاپریکا از دیربـاز در فرهنگ غــذایی شــرق کشــور جایــگاه ویــژه‌ای دارد و در انــواع غذاهــای ترشی‌ها بـه کار می‌رود. بـا تغیـیر سلایق آشپزی، اسـتفاده آن در آشپـزخانه‌های ایـرانی کاربـرد زیـادی پیـدا کـرده و طعـم شـیرین و رنـگ خـاص آن در غـذا بسـیار مطبـوع اسـت.

محصولات مشابه