• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

گرانول گوجه فرنگی پت گرایندری ۸۵ گرمی

کد کالا: 051006

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
گرانول
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
سایر

گرانول گوجه فرنگی حاصـل پـرک کـردن گوجـه فرنـگی‌هـای دسـتچین خشــک شــده بــوده و دامنــه اســتفاده‌ای بــه گسـتـردگی مصـرف گوجـه فرنـگی در آشـپزی دارد. بـه دلیـل بافـت خـاص ایـن محصــول، اســتفاده از آن در انــواع ســوپ، پاســتا، ســالاد، تزییــن غـذا و بشـقاب عـلاوه بـر طعـم قـوی، ظاهـری فـوق العـاده بـه آن‌هــا می‌دهــد.

محصولات مشابه