• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پرک فلفل قرمز پت گرایندری ۶۰ گرمی

کد کالا: 051002

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پرک
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
فلفل

ایـن محصـول از پـرک کـردن بهتریـن فلفـل‌ قرمـزهای دسـتچین، تولیـد شـده و طعـم میـوه‌ای بـا تنـدی خـاص را بـه غـذا می‌دهـد. کاربـرد آن گسـترده بـوده و ترکیـب خـوبی بـا پیـتزا، پاسـتا، خورش، سـوپ و تاکـو دارد. اسـتفاده از آن بـرای تزییـن غـذا نـیز عـلاوه بـر جذابیـت ظاهـری، طعـم خـاصی بـه آن می‌دهـد.

محصولات مشابه