• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

گرانول زنجبیل پت گرایندری ۱۰۰ گرمی

کد کالا: 051017

ویژگی‌ها

بسته بندی
پت گرایندری
دسته
سایر

زنجبيـل ادویـه‌ای آسـیایی بـا طبـع گـرم است كـه در پخـت خـوراک‌هـاى عـربی، هنـدى و آسـياى جنـوب شـرق كاربـرد فـراوان دارد.

محصولات مشابه