• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

گرانول دارچین پت گرایندری ۱۰۰ گرمی

کد کالا: 051003

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
گرانول
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
دارچین

طعــم دارچیــن بــه خــوبی بــا دســرها، نان‌هــا و کیک‌هــای ادویــه دار جــور می‌شــود. در پــای ســیب یــا ســیب فــر پخــت، بــا مــوز سرخ شــده در کــره، شــله زرد و حلیــم اســتفاده می‌شــود. همچنیــن طعم‌دهنــده‌ای عــالی بــرای بســیاری از بشــقاب‌های گوشــت و سبـزیجات خاورمیانــه و آشـپـزی هنــدی اســت.

محصولات مشابه