• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

گرانول زردچوبه پت گرایندری ۱۳۰ گرمی

کد کالا: 051010

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
گرانول
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
زردچوبه

زردچوبـه بـا سـایر ادویه‌هـا بـه خـوبی جـور می‌شـود، بـه طـوری که در بسـیاری از ترکیبـات می‌تـوان آن را بـه کار بـرد.

در ایـران زردچوبـه را بـه قیمـه و سـایر خورش‌هـا اضافـه می‌کننـد. در هنـگام تفـت دادن گوشـت نـیز افـزودن آن در طعـم‌دار کـردن گوشـت، خـالی از لطـف نیسـت.

اگر در روغـن در هنـگام سـرخ کـردن مـایه اضافـه گـردد، رنـگ و بـوی مطبـوعی دارد.

محصولات مشابه