• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

دانه فلفل سیاه پت گرایندری ۹۰ گرمی

کد کالا: 051001

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
دانه
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
فلفل
وزن
۵۰گرمی

فلفـل سـیاه در هنـگام پخـت، طعـم ادویه‌هـای دیگـر را بیـرون می‌کشـد و طعـم خـودش را بـه خـوبی حفـظ می‌کند. یـکی از رایـج‌تریــن ادویــه‌هــای جهــان اســت کــه در تمــام مکاتــب آشپــزی کاربـرد دارد و در آشپـزی ایـرانی نیـز نقـش غـیر قابـل انـکاری دارد. فلفـل سـیاه بسـته بـه مـکان رویـش دارای عطـر و طعـم متفـاوتی است.

محصولات مشابه