• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

فلفل سیاه نیم کوب پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011017

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
نیم کوب
بسته بندی
پت کوچک
دسته
فلفل
وزن
۵۰گرمی

فلفل سیاه نیم کوب دو کاربــرد دارد: یــا بــه صــورت گرانــول در تهیــه ســس‌های اســتیک، ســالاد، ســوپ و همینطــور افــزودن بــه خورش‌هـا بـه کار می‌رود، یـا در تهیـه دمنوش‌هـای مخصـوص زمســتان کاربــرد دارد.

این نوع فلفل بــه دلیــل اینکــه در هنــگام آســیاب بــه صـورت کامـل خـرد نشـده‌اند طعـم بیشتـری دارنـد و در هنـگام اسـتفاده بایـد کـمی کمتـر از مـیزان پـودر فلفـل سـیاه اسـتفاده کــرد.

محصولات مشابه