• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر سماق دودی پت کوچک ۳۵ گرمی

کد کالا: 011021

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

سـماق بـا اسـتفاده از چـوب‌هـای بلـوط، گـردو امریـکایی و آلبالـو دودی شــده و عطــر و طعــم دود طبیــعی بــه خــوبی در محصــول مشـهود اسـت. طعـم ایـن محصـول بـا انـواع کبـاب منحصـر بـه فـرد بـوده و اسـتفاده گستـرده‌ای در تهیـه انـواع سـس و مرینیـدهـا دارد.

محصولات مشابه