• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر سیر پت کوچک ۴۴ گرمی

کد کالا: 011007

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سیر

پودر سیر در انــواع مرینیدهــا، ســوپ، ماســت و کباب‌هــا اســتفاده می‌شــود و یـکـی از پــرمصــرف‌تریــن طعم‌دهنده‌هــای دنیاســت. پــودر سیــر بــه دلیــل ســهولت اســتفاده در آشــپزی بســیار رایــج اســت و می‌تــوان بــه جــای ســیر تــازه نــیز از آن اســتفاده کــرد.

محصولات مشابه