• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر فلفل قرمز کشمیری پت کوچک ۳۹ گرمی

کد کالا: 011002

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
فلفل

فلفـل قرمـز یـکی از کاربـردی‌تریـن ادویـه‌هـای جهـان اسـت کـه در آشـپزی ایـرانی خصوصـا نیمـه جنـوبی کشـور از اهمیـت بـالایی برخــوردار است. بســته بــه نــوع فلفــل و همینطــور خلــوص آن دارای تنــدی و طعــم متفــاوتی هســتند. طعم تنــد و میــوه‌ای فلفــل قرمــز مزیــد بســیار خــاص و قــوی اســت.

محصولات مشابه