• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر دارچین پت کوچک ۳۳ گرمی

کد کالا: 011005

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
دارچین

طعــم دارچیــن بــه خــوبی بــا دســرها، نان‌هــا و کیک‌هــای ادویــه‌دار جــور می‌شــود. در پــای ســیب یــا ســیب فــر پخــت، بــا مــوز سرخ شــده در کــره، شــله زرد و حلیــم اســتفاده می‌شــود. همچنیــن طعم‌دهنــده‌ای عــالی بــرای بســیاری از بشــقاب‌های گوشــت و سـبـزیجات خاورمیانــه و آشــپزی هنــدی اســت.

محصولات مشابه