• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

پودر پیاز زرد پت کوچک ۴۴ گرمی

کد کالا: 011008

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
پودر
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

پیــاز یــکی از بهتریــن طعم‌دهنده‌هــای دنیاســت کــه تقریبــا در تمـامی غذاهـا کاربـرد دارد. بـرای مرینیـد کـردن مـرغ و گوشـت و طعــم دادن بــه ســوپ‌ها و خورش‌هــا نــیز کاربــرد فــراوانی دارد. اسـتفاده از پـودر آن بـه دلیـل سـهولت مصـرف، رایـج اسـت و بـه جــای پیــاز تــازه می‌تــوان از آن اســتفاده کــرد.

محصولات مشابه