• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

دانه فلفل سفید پت گرایندری ۱۰۰ گرمی

کد کالا: 051005

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
دانه
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
فلفل

فلفــل ســفید از خیســاندن دانــه فلفــل کامــلا رســیده در آب، تقریبـا بـه مـدت ۱۰ روز بـرای تخمیـر و جـدا کـردن پوسـت آن بـه دســت می‌آید.

بــه دلیــل جــدا شــدن پوســته آن، فلفــل ســفید دارای عطـر و طعـم کامـلا متفـاوت و تنـدی کمـتر از فلفـل سـیاه است. اســتفاده از آن بــه جــای فلفــل ســیاه بــرای غذاهــای سـفید و یـا دارای رنـگ کمـتر مثـل پـوره سـیب زمینـی، سـوپ و یـا ســس ســفید مرســوم اســت.

محصولات مشابه