پاپریکا

پاپریکا بومی آمریکاست و اولین بار در سال ۱۴۹۲ توسط کریستوف کلمب به اروپا آورده شد. این اسپانیایی‌ها بودند که برای اولین بار آن را خشک کرده و پیمنتون یا پایریکا درست کردند. مشخصه بعضی از پاپریکاهای دودی و میوه‌ای نیز هست که درجات تندی متفاوتی دارند. بیشترین استفاده از پاپریکا در مجارستان، اسپانیا و آمریکا است.

 

محصولات مشابه
دستور پخت‌ها